امروزه در دنیای پیشرفته‌ای زندگی می‌کنیم دنیایی که هر لحظه در حال تغییر است و همواره تکنولوژی جدیدی را معرفی می‌کند.

این مسئله در رابطه با ملزومات بسته بندی نیز صدق می‌کند. پس بسیار موثر خواهد بود اگر نسبت به این ملزومات و انواع مختلف آن آشنایی کاملی داشته باشید. این ملزومات عبارتند از؛